នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ឲ្យ​ពន្លឿន​ច្បាប់​សហជីព​ និង​តុលាការ​ការងារ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ពន្លឿន​ការអនុម័ត​ច្បាប់​សហជីព និង​បង្កើត​​តុលាការ​ការងារ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការអនុវត្ត​សកម្មភាព​ខុស​ច្បាប់​របស់​សហជីព ដែល​មិន​​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​ពិតប្រាកដ​ដល់​កម្មករ និយោជិត។ …

ប៉ិច សុធារី និង Sean Teehan
http://bit.ly/1GeIwY6