ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​វិនិយោគ​អន្តរជាតិ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា (IBC) អះអាង​កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​វិនិយោគ​អន្តរជាតិ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ។ លោក នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន​នឹង​បើក​សនិ្នសីទ​នេះ ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នៅ​សណ្ឋាគារ​អាំងទែរកុងទីណង់តាល់ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​តុលា​។ ….

Daniel de Carteret
http://www.postkhmer.com/business/business/113616-2014-04-29-04-52-31