សិស្ស​ថ្នាក់​ ១២ អាច​តេស្ដ​សមត្ថភាព​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​បាន

ក្រសួង​អប់រំ​ប្រកាស​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ និង​តេស្ត​សមត្ថភាព​ដោយ​ខ្លួនឯង​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​ ១២ លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​បន្ថែម​ដល់​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​ហាត់​ធ្វើ​លំហាត់​ និង​ឆ្លើយ​សំណួរ​ដោយ​ខ្លួនឯង​។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/2lqm4mv