ស្ថានីយ​ចម្រោះ​ទឹក​កខ្វក់​ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុអាច​សាង​សង់​ចប់​រួច​រាល់​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ ២០២០

រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​សាងសង់​ស្ថានីយ​ចម្រោះ​ទឹក​កខ្វក់​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​នេះ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទឹក​កខ្វក់​ដែល​ហូរ​ចូល​សមុទ្រ ហើយ​តាមផែនការ​អាច​រួច​រាល់​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ​ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិកា​កម្ចី ១៩០ លាន​ដុល្លារ។ ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​ជំនាញ​ថា ស្ថានីយ​ចម្រោះ​ទឹក​ថ្មី​បន្ថែម​នេះ មិន​ទាន់​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទាំង​ស្រុង​ទេ។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2D80izL