ចំណូល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កើន​ឡើង​ជាង​១៧​%​នៅ​ក្នុង​ត្រី​មាស​ទីមួយ

ក្រុម​ហ៊ុន ​Smart Axiata នៅ​រក្សា​បាន​កំណើន​ខ្ពស់​នៅ​ត្រី​មាស​ទី១ ដោយ​ប្រាក់​ចំណូល​កើន​ឡើង​១៧​ភាគ​រយ ​ដល់​ ៧៤,៥​លាន​ដុល្លារ ​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ចំណាយ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព ​បើ​ទោះ​ជា​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​តម្លៃ​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍​ផ្សេង​ក្តី។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយ​ការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​គឺ​ក្រុម​ហ៊ុន ​Axiata កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន។ …

Post Staff
http://bit.ly/2qtARQq