បដិវត្ត​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​សង្គម​ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​ជំនាញ​ទីផ្សារ​ឌី​ជី​ថ​ល​នានា​

​ជំនាញ​ទីផ្សារ​ឌី​ជី​ថ​ល​សម្រាប់​ស្ត្រី​អាច​ជួយ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ការ​បែងចែក​យេ​ន​ឌ័​រ​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​និង​ពង្រឹង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​របស់​កម្ពុជា​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​អ្នកជំនាញ​។ …​

Husain Haider
https://bit.ly/2PMJE1c