សិស្ស​បាត់បង់​ម៉ោង​សិក្សា​ ២៧% ​ក្នុង​ ១ ឆ្នាំ

២៧ ភាគរយ​ស្មើ​នឹង ៥០ ​ថ្ងៃ​កន្លះ​នៃ​ម៉ោង​សិក្សា​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ត្រូវ​បាន​បាត់បង់​ក្នុង​ កម្រិត​បឋម​សិក្សា​ដោយសារ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ជា​ផ្លូវការ​បន្ថែម​អវត្តមាន​ គ្រូបង្រៀន និង​ការ​បង្រៀន​មិន​គ្រប់​តាម​ពេល​កំណត់​ក្នុង ១ ថ្ងៃ។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ស្រាវជ្រាវ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​ម៉ោង​បង្រៀន​នៅ​បឋម​ សិក្សា​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កម្រាស់​ជាង​ ១២០ ​ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​។ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/1fqT6zC