ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​ទាំង ៩ គ្រោង​បង្កើត​សមាគម​ប្រតិបត្តិករ​ទូរគមនាគមន៍

យោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​កាល​ពី​ម្សិលមិញ​ទទួល​បាន​ពី​និយតករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា (TRC) ប្រតិបត្តិករ​សេវា​ទូរស័ព្ទ ៩ របស់​កម្ពុជា​គ្រោង​នឹង​បង្កើត​ស្ថាប័ន​ឯករាជ្យ​មួយ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី បញ្ហា​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ។ សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​បង្កើត​សមាគម​ប្រតិបត្តិករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា ឬ​ហៅ​កាត់​ថា ATC ត្រូវ​បាន​យល់​ព្រម​ជា​គោលការណ៍​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​មួយ​ជាមួយ TRC កាល​ពី​ថ្ងៃ ទី១៣ ខែ ធ្នូ។ សមាគម​ថ្មី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា​ថា​ជា​ការ​ផ្ដល់ «សំឡេង​តែ​មួយ​សម្រាប់​ការ​ពិភាក្សា និង​ដើម្បី​កែលម្អ​ការ​ពិភាក្សា​ជាមួយ TRC។ … ក្នុង​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ និយតករ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ប្រតិបត្តិករ​ទាំង ៩ បាន​យល់​ព្រម «ធ្វើ​តាម​និង​អនុវត្ត» តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រកាស​លេខ ២៣២ ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តាម​តម្លៃ​ទូរស័ព្ទ​ថេរ​ពោល​គឺ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ ៤,៥ សេន​ក្នុង​មួយ​នាទី​និង​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ៥,៩៥ សេន​ក្នុង​មួយ​នាទី។ …    

ម៉ៃ គុណមករា និង EDDIE MORTON
http://www.postkhmer.com/index.php/business/business/108165-2013-12-20-03-55-13