ប្រធាន​គណបក្សប្រឆាំង​ឱ្យ​ដឹង​ថា​មូលនិធិ​សម្រាប់​បង្កើត​ទូរទស្សន៍​បាន​ជិត​១​លាន​ដុល្លារ​

​សម​ រង្សីុ ប្រធាន​គណបក្សប្រឆាំង​ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ បាន​និយាយ​ថា​ មូលនិធិ​ប្រមូល​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍​គណបក្ស​ បាន​កើនឡើង​ជិត​១​លាន​ដុល្លារ​ហើយ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://thecambodiaherald.com/cambodia/the-opposition-party%E2%80%99s-president-says-fund-for-its-tvs-establishment-reach-nearly-1-million-8905