ទីភ្នាក់ងារ​ជនភៀសខ្លួន​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​មិន​ចូល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​តាំង​លំនៅ​ជា​ថ្មី​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ទីភ្នាក់ងារ ​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​​ជនភៀសខ្លួន​ បាន​ដកខ្លួន​ចេញពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ចម្រូងចម្រាស​របស់​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ ដើម្បី​បញ្ជូន​ជនភៀសខ្លួន​ពី​ប្រទេស​ណូ​រុ​ កោះ​តូច​មួយ​នៅ​តំបន់​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​ ទៅ​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Sydney Morning Herald
http://bit.ly/1HbyCqc