របាយការណ៍​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ

របាយការណ៍​អភិវឌ្ឍន៍​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៩ របស់​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ​ (UNDP) ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជាមួយ​នឹង​អនុសាសន៍​ជាច្រើន​ចំណុច​ផ្តល់​មក​ឲ្យ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ប្រកប​ដោយ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ខណៈ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ក៏បាន​ចាត់ទុក​របាយការណ៍​នេះ​ថា​មាន​សារៈសំខាន់​ផងដែរ​ក្នុង​ការគាំទ្រ​ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2qroQAi