សហរដ្ឋអាមេរិក​ជា​ដៃគូ​ធំ​បំផុត​របស់​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​នាំ​ចេញ​ និង​ប្រទេស​ចិន​ជា​ដៃគូ​ធំ​បំផុត​សម្រាប់​ការ​នាំ​ចូល​

​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​របស់​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​នាំ​ចេញ​គឺ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ខណៈ​ដែល​ប្រភព​ចម្បង​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​គឺ​ប្រទេស​ចិន​។​ …

សេង ម៉េងហេង
https://kiripost.com/stories/us-named-cambodia-largest-partner-for-exports-and-china-for-imports