គម្រោង​ទី​ពីរ​របស់​មន្ទីរពេទ្យ​ជោរៃ​នៅ​តែ​បន្ត​ទោះ​មាន​ការ​ដក​មូលនិធិ

ប្រធាន​មន្ទីរពេទ្យ​ជោរៃ​ភ្នំពេញ​បាន​ថ្លែង​កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា ទោះ​បី​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋ​វៀតណាម​បាន​ដក​មូលនិធិ​ពី​គម្រោង​ជាច្រើន ដែល​ជា​ស្នូល​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន​ក្តី ក៏​ការ​ពង្រីក​មន្ទីរពេទ្យ​ជោរៃ​ភ្នំពេញ​នៅ​តែ​បន្ត​ទៅ​មុខ​។ កាលពី​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១២ រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​បាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ភា្នក់ងារ​រដ្ឋ​ជាច្រើន​ដក​ការ វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​មិនមែន​ជា​ពាណិជ្ជកម្ម​ស្នូល​មុន​ឆ្នាំ ២០១៥​។​ …

Daniel de Carteret
http://www.postkhmer.com/business/business/114000-2014-05-07-04-49-51