ភាគី​រោងចក្រ​នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​ដល់​កម្មករ $ ១១០

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​បី​នៃ​ការ​ចរចា​រវាង​សមាជិក​ក្រុម​ការងារ ដែល​មាន​សមាស​ភាព ៩ នាក់​ពី​ខាង​រដ្ឋាភិបាល ៩ នាក់​ពី​ខាង​និយោជក និង ៩ នាក់​ពី​ខាង​សហជីព​ដើម្បី​ព្យាយាម​ឲ្យ​ឈាន​ដល់​ការ​ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​អំពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​វិស័យ​កាត់​ដេរ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ក្រុម​និយោជក​នៅ​តែ​ប្រកាន់​ជំហរ​របស់​ខ្លួន និង​បដិសេធ​មិន​ព្រម​ផ្តល់​លើស​ពី ១១០ ដុល្លារ​ឡើយ។ …

មុំ គន្ធា និង Sean Teehan
http://bit.ly/1u9uwt1