កម្មករត្រូវបានបណ្តេញចេញបន្ទាប់ពីព្យាយាមបង្កើតសហជីព

អ្នក​ជួសជុល​ម៉ាស៊ីនដេរ​ម្នាក់ លោក ប៉េង ផល្លា បាន​ស្ថិតនៅ​ក្នុងស្ថាបភាព​ចាប់ផ្តើម​នៃ​ទីបញ្ចប់ការងារ​នៅ​ថ្ងៃ ៨ ខែធ្នូ ជាថ្ងៃ​ដែល​គាត់​ធ្វើ​​ឯកសារ​សម្រាប់​បង្កើត​សហជីពកម្មករ។ លោក​ផល្លា បាន​ចំណាយ​ពេល ២ឆ្នាំ ជួយដល់​រោងចក្រនៅ​ខេត្ត កំពង់​ចាម ផលិត​សម្លៀក​បំពាក់កូនក្មេង។ ពេលនេះ​លោក ចង់​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្ថាន​ភាព​ការងារ​ បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ជាងមុន សម្រាប់​ខ្លួន​លោក​ផ្ទាល់ និង​អ្នក​រួម​ការងារ​ផង​ដែរ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ លោកមាន​ប្រសាសន៍ថា <<អ្នក​គ្រប់​គ្រង​រោងចក្រ តាន​ដាន​រាល់​សកម្មភាព​របស់ខ្ញុំនៅក្នុង​រោង​ចក្រ>>។​ …

យន់ ស៊ីណាត​ និង​ Daphne Chen
http://www.phnompenhpost.com/national/workers-fired-after-trying-unionise