អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បញ្ចូល​ធនធាន​បណ្ណាល័យ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​គម្រោង​បែងចែក​ដី​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ជំហាន​៣​ -​ LASED​ III”

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បញ្ចូល​ធនធាន​បណ្ណាល័យ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​គម្រោង​បែងចែក​ដី​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ជំហាន​៣​ -​ LASED​ III”​​ ដែលក្នុង​នោះ​មាន​នូវ​​​ឯកសារ​​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​បរិស្ថាន​ ​និង​សង្គមមួយ​ចំនួន​​​​​​ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន​។​ ឯកសារ​ទាំងនោះ​រួម​មាន​ ក្រប​ខណ្ឌ​ការងារ​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​ (ESMF);​ ផែនការ​បេ្ត​ជ្ញា​ចិត្ត​ផ្នែក​បរិស្ថាន​ និង​សង្គម​ (ESCP);​ នីតិវិធី​គ្រប់គ្រង​លក្ខ​ខ័​ណ្ឌ​ការងារ​និង​ពលកម្ម​ (LWCP);​ ក្រប​ខណ្ឌ​ផែនការ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ (IPPF);​ ក្រប​ខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ស្តី​ពី​ការ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ (RPF);​ ក្រប​ខណ្ឌ​ការពារ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​ (CHPF)​ និង​ ផែនការ​ចូលរួម​របស់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ (SEP)​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ធនធាន​បណ្ណាល័យ​អំពី​ “​គម្រោង​បែងចែក​ដី​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ជំហាន​៣​ – LASED​ III”។​