អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​»​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​ដ៏​ធំ​បំផុត​មួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ថ្មី​នេះ​ អ្នក​នឹង​អាច​ស្វែង​យល់​កាន់តែ​ច្បាស់​អំពី​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដូច​ជា​ ប្រវត្តិ​នៃ​ជំនួយ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ និង​ការ​ចូលរួម​ចំណែក​នៃ​ជំនួយ​ដល់​វិស័យ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយនឹង​ស្ថិតិ​ទិន្នន័យ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ និង​ឯកសារយោង​នានា​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​អំពី​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​