សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ​ ស្តី​ពី​វិធានការ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​។​ ក្នុង​សេចក្តី​ប្រកាស​នេះ​ គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ បាន​ធ្វើការ​កែសម្រួល​វិធានការ​ស្តី​ពី​ការ​ទប់ស្កាត់​ និង​ការពារ​មេរោគ​កូ​វី​ដ​១៩​មួយ​ចំនួន​ ដែល​ទាក់ទង​នឹង​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​ចូល​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ក្រសួងសុខាភិបាល

ទាញយក៖ pdf