បច្ចេកវិទ្យាសមស្រប គឺជាយន្តការមួយ ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​សកម្មភាព​ជាតិ​សមស្រប​សម្រាប់​កាត់​បន្ថយ​ការ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់

នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា មានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី បច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាន និងថាមពល ក្រោមប្រធានបទ “សហប្រតិបត្តិការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពជាតិសមស្របកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ ត្រួតពិនិត្យ រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់។

ក្រសួងបរិស្ថាន

ទាញយក៖ pdf