ឱកាស​ចូល​រួមក្នុង​កម្មវិធី គម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ ២០២៤

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសពីការបើកឱ្យដាក់ពាក្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធី គម្រោងដឹកនាំដោយយុវជនឆ្នាំ ២០២៤ (YLP24 – ដំណាក់កាលទី១)។

កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានជីវិត និងជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗ ដែលបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជនលើជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ តាមរយៈបទពិសោធន៍សកម្មភាពជាក់ស្តែង និងការអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយសមត្ថភាព។

ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ Link

ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)

ទាញយក៖ pdf