ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ អំពីអត្រាកំណើនតាមថ្នាក់ថ្មីលើប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវ ជាប់ពន្ធ ដោយអនុឡោមតាមមាត្រា៤៧ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៥តទៅ។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ទាញយក៖ pdf