ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​បណ្ណាល័យ​ឌី​ជី​ថ​ល​ D-Library​ App​ (​ជំនាន់​ទី​១)​ របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​បណ្ណាល័យ​ឌី​ជី​ថ​ល​ D-Library​ App​ (​ជំនាន់​ទី​១)​ របស់​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​។​

​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​បាន​អភិវឌ្ឍ​ កម្មវិធី​បណ្ណាល័យ​ឌី​ជី​ថ​ល​ D-Library​ App​ (​ជំនាន់​ទី​១)​ រួចរាល់​ហើយ​ ហើយ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​។​

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ទាញយក៖ pdf