សមាគម​វារីវប្បកម្ម​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​រឹត​បន្តឹង​ការ​នាំ​ចូល​ និង​សម្រួលការ​ដឹក​ជញ្ជូន​

​សមាគម​វារីវប្បកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​ និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​បន្ត​រឹត​បន្តឹង​ការ​នាំ​ចូល​ត្រី​ខុសច្បាប់​ និង​ជូ​យ​សម្រួល​ដល់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ត្រី​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ឲ្យ​វិល​មក​ស្ថានភាព​ដើម​វិញ​ ស្រប​ពេល​តម្លៃ​ត្រី​ហក់​ឡើង​ខ្ពស់​។​ …

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/3dEhfnC