ការ​ឃាត់ខ្លួន​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ នៅ​ពេល​តវ៉ា​នឹង​ច្បាប់​អង្គការ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

បាតុករ​ចំនួន​ ៦​នាក់​ ត្រូវ​បាន​ឃាត់ខ្លួន​ភ្លាមៗ​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​បាន​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​អនុម័ត​ថ្មីៗ​លើ​ច្បាប់​មួយ​ ដែល​ការ​រិះគន់​ជា​ច្រើន​លើក​ឡើង​ថា​ ច្បាប់​នេះ​ នឹង​រឹតត្បិត​លទ្ធភាព​របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ ការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Channel News Asia
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/arrests-made-at-cambodia/2009242.html