ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ឥណ្ឌា​ ពិភាក្សា​អំពី​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​

កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ មន្ត្រី​ការទូត​ជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជា​ និង​ឥណ្ឌា​ បាន​ពិភាក្សា​អំពី​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ និង​ពង្រីក​ទំនាក់ទំនង​ និង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ សម្រាប់​អត្ថប្រយោជន៍​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​របស់​ប្រទេស​ និង​ប្រជាជន​ទាំង​ពីរ​ភាគី​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-04/09/c_133250010.htm