​កម្ពុជា​សង្កត់ធ្ងន់​លើ​តម្រូវ​ការ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​

​វា​ចាំបាច់​ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​ឱ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​មាន​ភាព​ធន់​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/2Zn95vv