ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើអោយមានជម្រើសសំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍​ប្រទេស​កម្ពុជា​សង្ឃឹមថានឹង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្ដរជាតិ​ឱ្យមក​ទស្សនា​តំបន់ឆ្នេរ​និង​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចេញពី​ខេត្តសៀមរាប​។​ …

Wanwisa Ngamsangchaikit
http://www.ttrweekly.com/site/2014/06/cambodia-to-diversify/