ធនាគារ​ជាតិ​ និង​ក្រសួង​អប់រំ បញ្ចូល​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(NBC)បានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបំពាក់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់សិស្សសាលាចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សា ទៅមធ្យមសិក្សា។ នេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2aMnGXT