ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​លើកឡើង​ពី​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការវាស់វែង​ និង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ

ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់​បាន​លើកឡើង​ពី​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការអង្កេត​វាស់វែង​សុរិយោដី​នៃ​ក្បាលដី​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​កម្មសិទ្ធិ និង​សិទ្ធិ​ជួល​ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ ខណៈ​កន្លងមក​ការផ្តល់​សិទ្ធិ​ និង​សិទ្ធិ​ជួល​ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ គឺ​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​គ្មាន​ការពិនិត្យ និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ពី​រដ្ឋបាល​សុរិយោដី​។ លោក ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ បាន​ផ្ញើលិខិត​មួយច្បាប់​ជូន​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការពារ​ជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង​អាជ្ញាធរ​ដែនដី​ពាក់ព័ន្ធ​ថ្នាក់ជាតិ​កាលពី​ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែ​មករា ដោយ​បាន​រៀបរាប់​ថា កន្លងមក​មាន​ករណី​នៃ​ការវាស់វែង និង​កំណត់​ព្រំក្បាលដី​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ និង​សិទ្ធិ​ជួល​ដីឯកជន​របស់​រដ្ឋ​ដោយ​គ្មាន​ការពិនិត្យ​ និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ពី​រដ្ឋបាល​សុរិយោដី​នោះទេ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​និយាម​ការ​នៃ​ក្បាលដី​ខ្វះ​ភាព​សុក្រឹត ជាន់​ក្បាលដី​គ្នា និង​បង្កឱ្យ​មាន​វិវាទ​ដីធ្លី​។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/3c66pq6