ក្រសួង​ជំរុញ​ឲ្យ​វិស័យ​ឯកជន​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​លើ​បែបបទ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ដំណើរការ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​បាន​ស្នើ​ដល់​ពាណិជ្ជករ​ឲ្យ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ត្រៀម​ប្រកួត​ប្រជែង​ពេញ​លេញ​ក្នុង​តំបន់។ ខណៈ​ដែល​តំណាង​វិស័យ​ឯកជន​តែង​លើក​ឡើង​ពី​ភាព​លំបាក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ដូចជា​បញ្ហា​ចំណាយ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ និង​អំពើ​ពុក​រលួយ ដែល​រាំងស្ទះ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ពួកគេ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​លើក​ឡើង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​លើ​បែបបទ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាច្រើន​ដូច្នេះ​វា​ដល់​វេន​ប្រតិបត្តិករ​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន​ខ្លួន​ឯង​ម្តង​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ផ្ទៃ​ក្នុង និង​ធានា​ភាព​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ខ្លួន។ …

ហ៊ គឹមសាយ និង Ananth Baliga
http://bit.ly/1zI4fP5