អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​គោលនយោបាយ​ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ មាន​ដូច​ជា​ ច្បាប់​ និង​បទដ្ឋាន​គិ​តិ​យុ​ត្ត​ ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ និង​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​អំពី​ «​​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​»។​