អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពី​ “មជ្ឈត្តការផ្នែកការងារ”​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​​ “មជ្ឈត្តការផ្នែកការងារ”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ ពល​កម្ម ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​

=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រអំពី “មជ្ឈត្តការផ្នែកការងារ”​។​