នាយកដ្ឋាន​ជំនួយ​មនុស្សធម៌ និង​ការពារ​ជន​ស៊ីវិល (ECHO) របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប នឹង​ផ្តល់​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ៦០ម៉ឺនអឺរ៉ូ (ប្រមាណ​ជា ៨៣.២០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក) ដើម្បី​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង​តាម​រយៈ​ទឹក​កខ្វក់ ដែល​កើត​ឡើង​លើ​កុមារ​កម្ពុជា ដែលងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅអំឡុងពេល និងក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់។

នាយកដ្ឋានជំនួយមនុស្សធម៌ និងការពារជនស៊ីវិល (ECHO) របស់សហភាពអឺរ៉ុប នឹងផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ៦០ម៉ឺនអឺរ៉ូ (ប្រមាណជា ៨៣.២០០០ ដុល្លារអាមេរិក) ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺឆ្លងតាមរយៈទឹកកខ្វក់ ដែលកើតឡើងលើកុមារកម្ពុជា ដែលងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅអំឡុងពេល និងក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់។

សហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការយូនីសេហ្វ

ទាញយក៖ pdf