សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

យោង​តាម​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំកាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ សូម​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​អង្គការ​និង​សមាគម​សប្បុរសធម៌​ដែល​កំពុង​ផ្តល់​ប្រាក់​ កម្ចី​ជូន​ប្រជាជន ​ដោយ​មិន​មាន​អាជ្ញា​បណ្ណ​និង​ចុះបញ្ជី​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​និង​ដាក់​ បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ឈប់​សកម្មភាព​ទាំងនោះ​ភ្លាម​ ឬ​ប្រឈម​នឹង​ទោសទណ្ឌ​តាម​ផ្លូវច្បាប់​។​ ដូច​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ​ ក្រសួង​និង​ធនាគារជាតិ​សូម​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពិចារណា​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ ជ្រុងជ្រោយ​មុន​នឹង​ដាក់​ប្រាក់​កម្ចី​។​

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា